jump to navigation

Para Sahabat 2 Januari 2009

Posted by ibnu_taheer in Sahabat Nabi.
Tags:
trackback

Abdurrahman bin Azhar (wafat 63 H)

Kemenakan Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang lebih dikenal
dengan julukan Abu Jubair. Beliau sempat mengikuti Perang Hunain.
Dia berhasil menghafal banyak hadis langsung dari Rasulullah saw.
Beliau berdomisili di Madinah dan meninggal dunia dalam Perang
Harrah (63 H/683 M).

Abdurrahman bin Samurah (wafat 50 H)

Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Samurah bin Habib bin Abdu
Syams Al-Qurasyi, seorang sahabat yang dijuluki dengan Abu Said.
Beliau masuk Islam ketika penaklukan Kota Mekah, dia sempat ikut
dalam Perang Muktah, penaklukan Sijistan, Kabul, Sind serta
Khurasan. Beliau meninggal dunia di Kota Basrah.

Abu Ayub Al Anshari (wafat 52 H/672 M)

Nama lengkapnya adalah Khalid bin Zaid bin Kulaib, seorang sahabat
asal Ansar dari suku Khajraj. Beliaulah yang menjamu Nabi saw ketika
sampai di Madinah dalam perjalanan Hijrah dari Mekah. Beliau ini
sempat mengikuti baiat Akabah, perang Badar, perang Uhud, perang
Khandak dan peristiwa-peristiwa lainnya yang diikuti Rasulullah saw.
Beliau ini meninggal dalam kepungan pasukan Bizantium.

Abu Bakr Siddik (51 SH-13 H/ 573-634 M)

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Usman bin Amir, Dialah lelaki
yang pertama beriman dan Khulafaur Rasyidin yang pertama (11-13
H-632-634 M). Beliau selalu mengikuti Rasulullah saw sebelum dan
sesudah menjadi nabi. Banyak cobaan yang diderita oleh beliau, di
pihak lain beliau banyak sekali mendermakan hartanya. Beliau terus
mengikuti Rasulullah saw selama di Mekah dan berkesempatan menemani
Rasulullah di gua Tsaur, hijrah dan semua peperangan yang diikuti
Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah saw beliau dinobatkan menjadi
khalifah, setelah itu beliau memberantas kaum yang murtad dan yang
tidak mau membayar zakat.

Abu Bakrah (wafat 52 H)

Nama aslinya adalah Nafi bin Harits bin Kildah As-Tsaqafi, salah
seorang sahabat yang berasal dari penduduk Taif. Beliau meriwayatkan
sebanyak 132 hadis dan meninggal dunia di Kota Basrah.

Abu Barzah (wafat 65 H)

Nama aslinya adalah Nadlah bin Ubaid bin Harits Al-Aslami, seorang
sahabat yang pernah tinggal di Kota Madinah dan Basrah. Beliau ikut
bersama pasukan Ali bin Abu Thalib ketika memerangi penduduk
Nahrawan dan Perang Azariqah bersama Mahlab bin Abu Shufrah. Beliau
meriwayatkan sebanyak 46 hadis.

Abu Basyir Al-Anshari (wafat 63 H)

Nama lengkapnya ialah Abu Basyir Al-Anshari Al-Haritsi, seorang
perawi yang hadisnya dalam masalah jihad banyak diriwayatkan oleh
Ibad bin Tamim Al-Anshari. Beliaulah yang banyak menderita luka
parah dalam Perang Harrah kemudian meninggal dunia akibatnya.

Abu Burdah Al-Anshari (wafat 41H)

Nama aslinya adalah Hani bin Niar bin Amru Al-Balwa, paman Barraa
bin Azib. Beliau ikut dalam Perang Badar. Hadisnya banyak
diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah dan Abdurrahman bin Jabir dalam
kitab “memerangi orang-orang murtad”. Beliau meninggal dunia di awal
Kekhalifahan Muawiah.

Abu Dardaa (wafat 32 H/652 M)

Nama lengkapnya adalah Uamir bin Malik, seorang sahabat perawi hadis
dari Ansar, suku Khajraj. Beliau ini dipersaudarakan oleh Rasulullah
saw dengan Salman Al Farisi. Dia mengikuti semua peperangan yang
terjadi setelah perang Uhud, namun keikut sertaannya dalam perang
Uhud terdapat silang pendapat. Hakim yang pernah bertugas di
Damaskus ini meninggal dunia di masa kekhalifahan Usman bin Affan ra.

Abu Dujanah Al Anshari (wafat 11 H)

Beliau ini adalah seorang sahabat yang sempat mengikuti perang Badar
dan meninggal dunia dalam perang Yamamah. Beliau ini ikut serta
melawan Musailamah.

Abu Hurairah (wafat 59 H/678 M)

Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Shakhr Al Azdi. Beliau
memeluk Islam pada tahun penaklukan Khaibar yaitu tahun ke 7 H
dimana beliau sempat mengikuti perang Khaibar itu bersama Rasulullah
saw. Beliau selalu mendampingi Rasulullah karena ingin belajar ilmu
pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Beliau termasuk ulama yang
banyak mengeluarkan fatwa. Khalifah Umar bin Khattab pernah
mengangkat beliau sebagai penguasa di Bahrain, akan tetapi khalifah
melihat beliau terlalu sibuk dengan amal ibadah, maka khalifah
mencopotnya. Beliau meninggal di Madinah.

Abu Juhaifah (wafat 74 H)

Nama aslinya adalah Wahab bin Abdullah bin Muslim bin Janadah
As-Sawai, seorang sahabat yang di waktu Nabi saw. mangkat masih
dalam keadaan bayi. Beliau bertempat tinggal di Kota Kufah dan
pernah menjadi bendahara baitul mal pada zaman Ali bin Abu Thalib.
Beliau biasa dipanggil dengan panggilan “Wahab yang baik”. Dialah
sahabat yang terakhir meninggal di Kota Kufah.

Abu Khuzaifah bin Utbah (wafat 11 H)

Nama lengkapnya adalah Abu Khuzaifah bin Utbah bin Rabiah bin Abdu
Syams bin Abdul Manaf. Beliau ini adalah sahabat asal Quraisy
termasuk orang yang masuk Islam dari sejak dini. Beliau ini sempat
mengikuti dua kali hijrah, ke Abessinia dan ke Madinah dan sempat
melaksanakan salat ke dua arah kiblat, ke Baitulmakdis dan Kakbah.
Beliau ini sempat mengikuti perang Badar dan meninggal dalam perang
Yamamah.

Abu Masud Al-Anshari (wafat 40 H)

Nama lengkapnya adalah Uqbah bin Amru bin Tsaklabah Al- Anshari
Al-Badri yang dijuluki dengan Abu Masud. Sahabat yang ikut dalam
Baiat Akabah, Perang Uhud dan peristiwa-peristiwa lainnya ini adalah
salah seorang pengikut Ali, ketika singgah di Kota Kufah diangkat
menjadi penggantinya pada saat Ali dan pasukannya bergerak ke
Shiffin. Beliau meriwayatkan lebih dari 100 hadis.

Abu Musa Asy’ari (wafat 44 H)

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Qais. Beliau sempat ikut hijrah
ke Abessina, kemudian datang ke Madinah setelah perang Khaibar.
Khalifah Usman bin Affan mengangkatnya sebagai penguasa di Koufah.
Beliau ini termasuk arbitrator dalam peristiwa arbitrasi Shiffin.

Abu Said Al Khudri (wafat 74 H)

Nama lengkapnya adalah Said bin Malik bin Sannan. Sahabat periwayat
hadis dari Rasulullah saw ini berasal dari kelompok Ansar, suku
Khajraj. Beliau adalah pakar hadis yang terkemuka di kalangabn
sahabat. Beliau sempat mengikuti dua belas kali peperangan.
Jabatannya yang terakhir adalah mufti Madinah, beliau ini wafat di
Madinah.

Abu Salamah Al Makhzumi (wafat 4 H.)

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abdul Asad. Saudara Nabi
sesusuan ini termasuk orang yang pertama-pertama masuk Islam. Beliau
sempat ikut hijrah ke Abessina dan Madinah dan sempat mengikuti
perang Badar. Beliau meninggal di Madinah dan termasuk orang yang
pertama diberikan daftar amalnya dengan tangan kanannya kelak.

Abu Sofyan bin Harb (wafat 31 H/652 M)

Nama lengkapnya adalah Sakhar bin Harb bin Umaiah. Beliau ini
termasuk orang kaya Quraisy, pada mulanya termasuk musuh Islam nomor
satu, di mana beliau sempat memimpin pasukan kaum Musyrikin dalam
perang Uhud dan Khandak. Beliau masuk Islam pada waktu penaklukan
kota Mekah. Dia adalah ayah dari Muawiah, pendiri Daulat Umaiah.

Abu Syuraih Adawi (wafat 68 H)

Nama aslinya adalah Khuwailid bin Amru bin Shakhr Al-Khuzai
Al-Kaabi, seorang sahabat yang memeluk Islam di hari penaklukan Kota
Mekah saat mana dia membawa panji-panji Bani Kaab. Beliau meninggal
di Ailah.

Abu Ubaidah bin Jarah (wafat 18 H/639 M)

Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah. Sahabat asal Quraisy ini
termasuk sepuluh sahabat yang diproyeksikan oleh Nabi masuk surga.
Beliau ini dijuluki dengan pemegang amanat kaum Muslimin yang sempat
mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah saw. Dia termasuk
komando dalam penaklukan Syam (Suriah, Libanon, Yordan dan Palestina
sekarang). Ayahnya termasuk pasukan musyrikin yang berhasil
ditumbangkan dan dibunuhnya. Beliau meninggal dunia akibat penyakit
pes yang meraja lela.

Abu Umamah (Wafat 1 H)

Nama lengkapnya adalah Asad bin Zararah, seorang sahabat asal Ansar
yang telah lama masuk Islam, di mana beliau sempat ikut dalam baiat
Akabah I dan II. Beliau adalah kepala suku, dialah yang pertama
mengucapkan baiat pada malam baiat Akabah dan beliau pulalah orang
pertama membawa Islam ke Madinah

Abu Usaid (wafat 60 H)

Nama sebenarnya ialah Malik bin Rabiah bin Baden As-Saidi, seorang
sahabat yang ikut dalam Perang Badar bersama Nabi saw. Beliaulah
sahabat prajurit Badar yang terakhir meninggal. Di akhir hayatnya,
beliau mengalami kebutaan dan meninggal dunia di Kota Madinah.

Abu Waqid Al-Laitsi (wafat 68 H.).

Nama aslinya adalah Auf bin Harits Al-Laitsi, dijuluki Abu Waqid.
Beliau adalah sahabat yang pernah ikut dalam perang Badar. Dia
sempat singgah di Kota Madinah dan meninggal dunia di Kota Meru pada
zaman Khalifah Muawiah.

Abu Zar Al Gifari (wafat 32 H/652 M)

Beliau ini adalah seorang sahabat yang masuk Islam dari sejak dini.
Semasa Jahiliah beliau ini telah melarang minum khamar dan beliau
tidak pernah ikut menyembah berhala oleh sebab itu beliau terkenal
orang takwa. Dia selalu mengajak fakir miskin agar integrasi dengan
orang kaya. Beliau ini mengikuti penaklukan Baitulmakdis bersama
khalifah Umar bin Khatab. Rasulullah saw pernah bersabda tentang
beliau “semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada Abu Zar, yang
hidup menyendiri, mati menyendiri dan akan dibangkitkan sendiri pula”

Adi bin Hatim (wafat 68 H)

Nama lengkapnya adalah Adi bin Hatim bin Abdullah bin Saad bin
Hasyraj At-Thai, dijuluki dengan Abu Wahab dan Abu Tarif. Sahabat
yang masuk Islam pada tahun 9 H ini terkenal sebagai orator yang
sangat pandai. Beliau adalah kepala suku Thai baik pada masa
jahiliah maupun masa Islam. Dia mempunyai jasa besar dalam menumpas
kaum murtad dan ikut serta dalam penaklukan Irak. Beliau berdomisili
di Kota Kufah dan wafat di sana.

Ahnaf bin Qais (wafat 67 H)

Nama lengkapnya adalah Ahnaf bin Qais bin Hashin Mari El Munqari At
Tamimi. Pimpinan Bani Tamim ini termasuk kelompok cerdik pandai dan
orator. Beliau ikut dalam perang melawan Khurasan di bawah komando
Abu Musa Asy`ari. Dalam perang Jamal beliau ini sempat keluar
barisan karena menghindari terjadinya fitnah, namun dalam perang
Shiffin beliau termasuk dalam barisan Ali bin Abi Thalib. Ketika
pemilihan Abu Musa Asy`ari menjadi arbitrator, beliau tidak
sependapat dengan Ali bin Abi Thalib, namun setelah Muawiah menjadi
khalifah beliau ini menolak permintaan khalifah untuk ditunjuk
sebagai pejabat.

Akra’ bin Habis (wafat 31 H/651 M)

Nama lengkapnya adalah Akra` bin Habis bin Iqal Ad Darimi. Beliau
termasuk pemuka masyarakat Arab di zaman jahiliah. Ketika delegasi
bani Darim datang menemui Rasulullah saw beliau ikut di dalamnya, di
saat itulah dia mengumumkan Islamnya bersama anggota delegasi. Dia
mengikuti Khalid bin Walid dalam banyak peperangan di Yamamah di
saat konfrontasi melawan kaum yang murtad. Beliau juga sempat
mengikuti perang panaklukan Irak, di saat itulah beliau mendapat
berbagai cobaan (luka parah). Beliau wafat sebagai syahid dalam
perang Khauzjan.

Alaa bin Hadhrami (wafat 21 H)

Nama lengkapnya adalah Alaa bin Abdullah bin Ammar Al-Hadrami,
seorang sahabat yang lahir dan besar di Kota Mekah. Beliau diangkat
menjadi gubernur Bahrain oleh Nabi Muhammad saw. pada tahun 8 H dan
giat menumpas kaum murtad yang ada di sana. Konon beliaulah pemimpin
armada Islam pertama dalam rangka ekspansi wilayah kekuasaan Islam.

Ali bin Abu Thalib (23 SH-40 H/600 – 661 M)

Khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin ini adalah anak asuh, putra
paman sekaligus menantu Nabi Muhammad saw. Beliau termasuk pahlawan
perang Badar, Uhud, Khandak dan Hunain. Kaum muslimin menobatkannya
menjadi khalifah sepeninggal Usman bin Affan. Beliau ini termasuk
orator kawakan dan pakar peradilan. Beliau menjadi pimpinan dalam
perang Jamal, Shiffin dan Nahrawan.

Amar bin Ma’d Yakrib (wafat 21 H)

Beliau masuk Islam pada tahun kesembilan hijrah. Sepeninggal
Rasulullah saw dia sempat murtad dan bertaubat kembali menjadi
Muslim yang baik. Beliau sempat mengikuti perang Yarmuk, dia
menderita luka parah di mana sebelah matanya tercongkel. Dalam
perang Qadisiah dia juga menderita luka parah dan akhirnya meninggal
dalam perang Nahawand.

Amir bin Fahirah At Tamimi

Sahabat yang berasal dari suku Azdi ini termasuk orang yang memeluk
Islam dari sejak dini. Beliau adalah seorang yang beragama yang
baik, dalam buku-buku sejarah namanya banyak disebut sebagai
pahlawan yang gigih. Beliau mati syahid dalam perang Bi`ri Maunah.

Amir bin Rabiah (wafat 35 H)

Amir bin Rabiah termasuk orang yang memeluk Islam dari sejak dini
dan berkesempatan mengikuti emigrasi ke Abessinia dan hijrah ke
Madinah. Beliau sempat mengikuti perang Badar dan berbagai perang
berikutnya. Khalifah Usman bin Affan mengangkatnya sebagai
pemerintah di Madinah sewaktu khalifah menunaikan ibadah haji.
Beliau meninggal beberapa hari setelah Usman meninggal dunia.

Ammar bin Yasir (wafat 37 H/657 M)

Sahabat yang memeluk Islam dari sejak dini ini masuk Islam bersama
ayah dan ibunya (Yasir dan Sumaiyah) yang akibatnya mereka sama-sama
menderita berbagai cobaan dari suku mereka yaitu Mahzum. Ayahnya
sempat meninggal dalam cobaan tersebut, sedangkan ibunya ditikam
oleh Abu Jahal sehingga menemui ajalnya. Beliau pergi emigran ke
Abessinia, sekembalinya dari Abessinia dia ikut hijrah ke Madinah.
Dalam perang Badar dan Khandak beliau ini menderita luka parah.
Beliau ikut perang Shiffin di belakang Ali bin Abu Thalib dan
meninggal dalam perang tersebut.

Amru bin Ash (wafat 43 H./664 M.).

Amru bin Ash bin Wail bin Hasyim bin Said bin Saham ini adalah
pimpinan Arab terkenal yang menaklukkan Mesir dan membangun kota
Fustat (Cairo sekarang). Beliau sempat mengikuti arbitrasi seusai
perang Shiffin di mana Muawiah menang berkat kecerdikannya. Beliau
meninggal di Cairo.

Amru bin Jammuh (wafat 3 H)

Sahabat asal Ansar ini tergolong bangsawan kaum Ansar yang oleh Nabi
saw mengangkatnya menjadi pemimpin Bani Salamah. Beliau meninggal
dalam perang Uhud.

Amru bin Umaiah (wafat 55 H)

Nama lengkapnya adalah Amru bin Umaiah bin Khuwailid bin Abdullah
Ad-Dlamiri, seorang sahabat yang sangat pemberani. Ketika Perang
Badar dan Uhud, beliau masih berada dalam barisan kaum musyrikin.
Setelah dia memeluk Islam, dia ikut partisipasi dalam Perang Bir
Maunah. Beliau meriwayatkan 20 hadis dan meninggal di Kota Madinah
pada zaman Muawiah bin Abu Sofyan.

Anas bin Malik bin Nadar (wafat 93 H)

Sahabat asal Ansar, suku Khajraj ini adalah pembantu Rasulullah saw
yang sempat mengikuti berbagai penaklukan. Beliau termasuk rawi yang
banyak meriwayatkan hadis. Dia berdomisili dan meninggal di kota
Basrah.

Asid bin Khudair (wafat sekitar tahun 20 H)

Sahabat yang satria ini berasal dari kelompok Ansar, kepala suku
Aus. Beliau termasuk orang-orang yang masuk Islam dari sejak dini,
di mana beliau termasuk tokoh penting dalam baiat Akabah. Rasulullah
saw mempersaudarakannya dengan Zaid bin Haritsah. Beliau meninggal
di zaman pemerintahan Umar bin Khattab ra.

Ayad bin Ganim (wafat 20 H)

Nama lengkapnya adalah Ayad bin Ganim bin Zuhair Al Fihri Al
Qurasyi. Beliau termasuk emigran pertama-tama, sempat mengikuti
perang Badar dan perang-perang yang sesudah itu. Beliau termasuk
komando penakluk yang berani. Sewaktu singgah di Syam (Suriah dan
sekitarnya) beliau berhasil menaklukkannya berikut kawasan
semenanjung Arab lainnya. Beliau meninggal di negeri Syam.

Barra` bin Azib (wafat 71 H/690 M)

Sahabat asal suku Khajraj ini sempat mengikuti penaklukan Persia,
perang Jamal dan Shiffin di barisan Ali bin Abi Thalib dan
pembantrasan kaum sparatis (Khawarij). Beliau berdomisili dan
meninggal dunia di kota Koufah

Nukman bin Makran (wafat 21 H/642 M)

Nukman bin Makran bin Umar bin Aiz ini adalah sahabat asal suku
Mazani yang menjadi komando dalam perang penaklukan Persia. Beliau
berhasil menduduki wilayah Qarmisin, namun terbunuh dalam perang
Nahawand.

Qais bin Saad (wafat 60 H)

Nama lengkapnya adalah Qais bin Saad bin Ubadah bin Dulaim
Al-Anshari Al-Khajraji, seorang sahabat yang menjabat kepala polisi
pada zaman Nabi Muhammad saw. Oleh Khalifah Ali bin Abu Thalib
beliau diangkat menjadi gubernur Mesir tahun 36 H. Beliau wafat di
Kota Madinah.

Qaka` bin Amar At Tamimi (wafat 40 H)

Sahabat ini adalah seorang patriot Arab di zaman jahiliah dan Islam,
dia sempat mengikuti perang Yarmuk. Dalam perang Qadisiah dia
menderita luka parah. Dia ikut berjuang dalam perang Jamal di
belakang Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar pernah bicara tentang dia “
Teriakannya dalam suatu pertempuran lebih bermanfaat dari kehadiran
seribu serdadu”. Beliau berdomisili dan meninggal dunia di Koufah.

Qatadah bin Nukman Al Anshari (wafat 23 H)

Beliau ini termasuk juru tembak terkenal, dia mengikuti semua
peperangan yang diikuti Rasulullah saw. Dalam perang Uhud sebelah
matanya cedera sampai jatuh keluar. Rasulullah saw memasukkannya
kembali ke tempatnya, sampai akhir hayatnya mata tersebut terus
sehat. Beliau meninggal di Madinah.

Rafi bin Khudaij (wafat 73 H)

Nama lengkapnya ialah Rafi bin Khudaij bin Rafi Al-Ausi Al-Anshari,
seorang sahabat yang meriwayatkan hadis dari kedua pamannya, Zuhair
dan yang satu lagi tidak diketahui namanya. Beliau berdomisili di
Kota Madinah dan meninggal dunia di sana.

Saad bin abi Waqqas (wafat 55 H/ 675 M)

Sahabat asal Quraisy dari suku Zuhri ini termasuk sepuluh orang yang
diproyeksikan Rasulullah saw masuk surga. Beliau ini memimpin
pasukan dalam penaklukan Persia dan berhasil memukul pasukan
panglima Rustum dalam perang Qadisiah. Beliau inilha yang membangun
kota Koufah.

Saad bin Muaz (wafat 5 H/ 627 M)

Saad bin Muaz bin Nukman asal Madinah, suku Aus ini adalah seorang
sahabat yang mempunyai jiwa patriot. Beliau adalah bangsawan suku
Aus yang masuk Islam antara baiat Akabah I dan baiat Akabah II.
Rasulullah saw pernah mengaplikasikan pendapatnya sekitar
pembangkangan dan pembatalan perjanjian yang ditanda tangani Nabi
dengan bani Quraizah yaitu membunuh kaum lelaki dan memperbudak kaum
wanita dan anak-anak mereka. Beliau mati syahid dalam perang Khandak

Saad bin Ubadah (wafat 14 H/ 635 M)

Sahabat asal Ansar, suku Khajraj ini termasuk pangeran terpandang di
masa jahiliah dan Islam. Beliau sempat mengikuti baiat Akabah,
perang Uhud, perang Khandak. Beliau ini mempunyai ambisi menjadi
khalifah sepeninggal Rasulullah saw, sehingga dia tidak ikut
membaiat Abu Bakar Siddik dan Umar bin Khattab ra. Beliau menyingkir
ke daerah Khauran dan meninggal di daerah tersebut.

Saddad bin Aus (wafat 58 H)

Saddad bin Aus bin Tsabit Al Khajraji yang dijuluki dengan Abu
Abdurrahman ini sempat mengikuti prang Badar. Beliau ini mempunyai
dua keistimewaan, masing-masing bila bicara, jelas sekali dan bila
marah dapat dipendam. Beliau meninggal di Palestina dan dimakamkan
di Baitulmakdis di masa pemerintahan Muawiah.

Sahal bin Hunaif (wafat 38 H)

Nama lengkapnya adalah Sahal bin Hunaif bin Wahib Al-Ausi
Al-Anshari, seorang sahabat yang ikut serta dalam hampir seluruh
peperangan bersama Rasulullah saw. juga termasuk yang bertahan pada
posisinya saat kekalahan kaum muslimin di Perang Uhud. Beliau
diangkat oleh Ali bin Abu Thalib menggantikan kedudukannya di
Madinah ketika pasukan akan bergerak ke Kota Basrah, setelah itu
menjabat sebagai gubernur Persia.

Sahal bin Saad Saidi (wafat 91 H)

Nama lengkapnya Sahal bin Saad bin Malik Al-Anshari As-Saidi,
seorang sahabat yang sebelumnya bernama Hazen kemudian diganti oleh
Rasulullah saw. dengan Sahal. Beliaulah sahabat yang terakhir
meninggal dunia di Kota Madinah dalam usia 100 tahun.

Saib bin Yazid (wafat 91 H)

Nama lengkapnya adalah Saib bin Yazid bin Said bin Tsumamah bin
Aswad Al-Kindi, seorang sahabat yang dalam usia 7 tahun, dibawa
kedua orang tuanya melaksanakan haji wada bersama Nabi Muhammad saw.
Beliau wafat di Kota Madinah.

Said bin Ash (wafat 59 H/679 M)

Said bin Ash bin Said bin Ash bin Umaiah bin Abdu Syams keturunan
Umawi ini adalah seorang sahabat yang mempunyai sifat dermawan dan
berkelakuan baik. Pada tahun 30 H khalifah Usman bin Affan
mengangkatnya sebagai penguasa di Koufah. Beliau ini termasuk
pembantu khalifah dalam program pengkodifikasian Al Qur`an. Beliau
meninggal di Madinah.

Said bin Zaid (wafat 51 H/671 M)

Said bin Zaid bin Amru bin Nufail Al Adawi ini adalah seorang
sahabat asal Quraisy yang berkesempatan mengikuti semua peperangan
yang disertai Rasulullah saw kecuali perang Badar. Beliau termasuk
sepuluh orang yang diproyeksikan masuk surga oleh Nabi saw. Beliau
ikut dalam penaklukan negeri Syam (Suriah dan sekitarnya), kemudian
meninggal di Madinah.

Salim, Maula Abu Huzaifah (wafat 11 H)

Salim bin Ubaid bin Rabiah adalah termasuk orang yang masuk Islam
dari sejak dini dan termasuk empat orang guru Al Qur`an yang
mendapat rekomendasi dari Rasulullah saw. Beliau diserahi pemegang
bendera Islam dalam perang penumpasan kaum murtad di saat mana kedua
tangan beliau terputus kemudian beliau mati syahid.

Salmah bin Akwa` (wafat 47 H)

Sahabat ini termasuk orang yang membaiat Nabi dalam baiat Ridwan.
Beliau mengikuti Rasulullah saw dalam tuju kali peperangan. Dia
mempunyai jiwa patriot, juru tembak dan tangkas larinya melebihi
keccepatan kuda. Beliau ini meninggal dalam usia 80 tahun

Salman Al Farisi (wafat 35 H/ 655 M)

Sahabat yang dulunya penganut agama Majusi dari Persia ini berangkat
meninggalkan kampung halamannya dengan suatu tujuan mencari agama
yang benar. Pertama sekali dia menganut agama Kristen, dia ditawan
dan dijual dan berpindah-pindah tangan, terakhir sampai ke Madinah
lalu dibeli dan dimerdekakan oleh Rasulullah saw. Beliau inilah yang
mempunyai ide penggalian paret dalam perang Khandak. Beliau
mengikuti semua peperangan termasuk penaklukan Irak, kemudian dia
diangkat sebagai pemerintah di Madain. Dia berdomisili dan meninggal
di pos terakhirnya ini.

Samurah bin Jundub (wafat 56 H)

Beliau ini sangat jujur, tidak pernah bohong dan mencintai Islam,
salah seorang pejabat kekhalifahan yang berasal dari Ansar. Beliau
berdomisili dan meninggal di Basrah di masa pemerintahan Muawiah,
bila beliau pergi tugas ke kota Koufah beliau digantikan oleh Ziad.
Beliau ini sangat tegas dalam menghadapi kaum sparatis Khawarij.

Shaab bin Jatsamah Al-Laitsi (wafat 25 H)

Nama lengkapnya adalah Shaab bin Jatsamah bin Qais Al-Laitsi, salah
seorang sahabat yang terkenal berani. Beliau selalu ikut andil dalam
banyak peperangan pada zaman Nabi Muhammad saw. juga dalam perang
menaklukkan Istakher dan Persia.

Shuhaib Ar Rumi (wafat 28 H)

Shuhaib bin Sannan bin Malik ini dijuluki dengan Ar Rumi, karena
beliau lama berdomisili di Roma ketika dia tertawan. Beliau ini
masuk Islam di Dar Arqom bersama Ammar. Beliau termasuk orang-orang
lemah yang menerima berbagai macam cobaan dalam mempertahankan
agamanya. Beliau ikut berhijrah ke Madinah dan sempat mengikuti
perang Badar. Kaum Quraisy memberi pilihan kepadanya antara hijrah
ke Madinah dan hak-miliknya yang berada di Mekah, tetapi dia memilih
hijrah, oleh karena itulah Firman Allah turun tentang beliau yang
berarti ” Ada sebagian orang yang berani membeli dirinya demi
mengharap rida Allah” Al Baqarah ayat 207. Beliau sempat mengikuti
semua perang mulai dari perang Badar, kemudian meninggal di Madinah.

Shukbah bin Najiah bin Iqal bin Muhammad bin Sofyan adalah pemuka
Arab dan pimpinan suku Tamim di masa jahiliah dan Islam Beliau
inilah warga Tamim pertama membayar tebusan agar tidak menanam putri
suku mereka hidup-hidup, sehingga di saat Islam muncul beliau
mempunyai 104 orang putri yang ditebusnya dari orang tua mereka
masing-masing agar tidak ditanam.

Suhail bin Amr (wafat 15 H)

Suhail bin Amr bin Abdu Syams Al Amiri ini adalah pimpinan delegasi
Quraisy dalam perjanjian Hudaibiah. Kaum Muslimin berhasil
menawannya dalam perang Badar, namun dia dibebaskan setelah membayar
tebusan dirinya. Beliau tetap dalam agama aslinya sampai penaklukan
kota Mekah. Pada saat itulah beliau masuk Islam, seterusnya
berangkat dan berdomisili di Madinah. Beliau sempat mengikuti perang
penaklukan negeri Syam (Suriah dan sekitarnya) dan perang Yarmuk dan
meninggal dalam perang terakhir ini.

Sulaiman bin Sharad (wafat 65 H)

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Sharad bin Jun bin Abu Jun Abdul
Uzza bin Munqiz As-Saluli Al-Khuza`i, seorang sahabat yang dijuluki
dengan Abu Mathraf. Sebelumnya beliau dinamai Yasar lalu diganti
oleh Rasulullah saw. dengan Sulaiman. Beliaulah pemimpin Jamaah
orang-orang yang bertaubat yang menuntut bela atas kematian Imam
Husain. Beliau gugur dalam peperangan melawan tentara Abdullah bin
Ziyad.

Suraqah bin Malik (wafat 24 H)

Orang inilah yang berhasil mengejar Rasulullah saw ketika hijrah ke
Madinah, namun berkat doa Rasulullah saw, kedua kaki kudanya
tertanam di pasir. Atas permohanannya sendiri dia minta dibebaskan,
dengan syarat dia tidak akan memberitahukan kepada siapapun. Beliau
ini masuk Islam pada penaklukan kota Mekah dan meninggal dunia di
masa pemerintahan Usman bin Affan ra.

Thalhah bin Abdullah (wafat 36 H/ 656 M)

Thalhah bin Abdullah bin Usman bin Kaab bin Said, sahabat asal
Quraisy ini adalah salah seorang dari enam konsultan Rasulullah saw
dan termasuk sepuluh orang yang diproyeksikan masuk surga oleh Nabi.
Beliau ini mengikuti perang Uhud dan menderita luka parah yang luar
biasa. Dia membuat dirinya menjadi perisai bagi Rasulullah saw dan
mengalihkan panah yang akan menancap diri Rasulullah saw dengan
tangannya sehingga semua jari-jarinya terputus. Beliau meninggal
akibat panahan pada perang Jamal.

Thulaib bin Umair (wafat 13 H)

Thulaib bin Umair bin Wahab bin Abi Katsir bin Qushai adalah seorang
sahabat asal Quraisy. Beliau ini termasuk peserta emigran ke
Abessinia. Beliaulah orang pertama menumpahkan darah kaum musyrikin
dalam sejarah Islam karena mempertahankan Nabi. Dia berkesempatan
mengikuti perang Badar dan berbagai peperangan berikutnya sampai
beliau menemui ajalnya dalam perang Ajnadin.

Tsabit bin Dlahhak (wafat 64 H)

Nama lengkapnya Tsabit bin Dlahhak bin Khalifah Asyhali Al-Ausi
Al-Madani, seorang sahabat yang dijuluki dengan Abu Zaid. Beliau
ikut dalam peristiwa Baiat Ridwan, dia dibonceng oleh Nabi Muhammad
saw. pada Perang Khandaq. Beliau meriwayatkan 14 hadis.

Tsauban, budak yang dibebaskan Rasulullah (wafat 54 H)

Namanya Tsauban bin Mujaddid, seorang budak yang dibeli oleh
Rasulullah saw. lalu dibebaskan. Kemudian beliau masih terus
berkhidmat kepada Nabi saw. sampai wafatnya dan meriwayatkan 128
hadis.

Tsumamah bin Atsal (wafat 11 H)

Tsumamah bin Atsal bin Nukman bin Maslamah Al Hanafi ini berasal
dari daerah Yamamah. Beliau adalah seorang satria yang ditakuti dan
pemuka dalam kaumnya. Beliau datang ke Madinah dan menyatakan ke
Islamannya di hadapan Rasulullah saw, setelah itu dia pergi ke Mekah
meneruskan dakwah Nabi, menantang ide Musailamah Al Kazab. Pada
tahun 8 H beliau diangkat oleh Nabi menjadi pemerintah di Bahrain
Dalam berbagai peperangan melawan kaum musyrikin, Tsumamah ini
selalu memberikan bala bantuan.

Ubadah bin Shamit (wafat sekitar 34 H)

Ubadah bin Shamit bin Qais, sahabat asal Ansar, suku Khajraj ini
termasuk salah seorang pimpinan dalam baiat Akabah. Rasulullah saw
mepersaudarakan beliau dengan Abu Murtsid Al Ganawi. Beliau sempat
mengikuti perang Badar dan semua peperangan lainnya termasuk perang
penaklukan Mesir. Beliaulah hakim Islam pertama di daerah Palestina
dan termasuk hafiz yang mempunyai kodifikasi Al Qir`an di zaman
Rasulullah saw. Beliau menginggal di Ramlah.

Ubai bin Kaab bin Qais (wafat 21 H)

Sebelum kedatangan Islam, Ubai ini adalah termasuk pendeta Yahudi
yang banyak membaca kitab-kitab klasik. Beliau ini sempat mengikuti
baiat Akabah II, ketika itulah dia mengumumkan keislamannya
sekaligus membaiat Rasulullah saw. Sejak itu Ubai masuk ke dalam
kelompok juru tulis wahyu. Beliau sempat mengikuti perang Badar,
Uhud dan semua perang yang diikuti Rasulullah saw. Beliau ini
termasuk empat orang pengajar Al Qur`an yang hafiz dan mempunyai
kodifikasi Al Qur`an di zaman Rasulullah saw, dia terkenal dengan
julukan Said El Qurra` (Boss semua Qari).

Ukbah bin Amir Al Juhani (wafat 59 H)

Sahabat ini meriwayatkan banyak hadis langsung dari Rasulullah saw,
sebaliknya banyak pula sahabat dan tabiin yang meriwayatkan hadis
Nabi dari beliau. Beliau ini adalah seorang pandai Al Qur`an, pakar
Faraidl dan ilmu Fikih disamping sebagai puitis juga sebagai penulis
kawakan. Beliau ini termasuk hafiz Al Qur`an, sempat mengikuti
perang penaklukan kota Damaskus dan perang Shiffin dan akhirnya
meninggal di masa pemerintahan Muawiah.

Umair bin Wahab Al Jamhi (wafat 24 H)

Suku Quraisy pernah mengutusnya untuk membunuh Nabi saw akan tetapi
sebelum melakukan niatnya beliau bertaubat dan memeluk Islam. Beliau
sempat mengikuti perang Uhud dan peperangan-peperangan lain setelah
itu. Dia berjuang menumpas kaum murtad. Beliau termasuk dalam
pasukan penaklukan Syam, ikut bersama Amru bin Ash menaklukkan kota
Alexandria. Beliau hidup sampai awal pemerintahan Usman bin Affan ra.

Umar bin Abu Salamah (2-83 H)

Nama lengkapnya ialah Umar bin Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad
Al-Khajraji, dilahirkan di Abessina. Beliau dibesarkan dan dididik
oleh Nabi Muhammad saw. Dia pernah menjadi gubernur di Bahrain pada
masa Ali bin Abu Thalib serta berjuang dalam barisannya ketika
Perang Jamal tahun 36 H/656 M. Beliau wafat di Kota Madinah.

Umar bin Khattab (40 SH-23 H/584-644 M)

Khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin ini memeluk Islam lima tahun
sebelum hijrah dan dinobatkan menjadi khalifah sepeninggal Abu Bakar
Siddik. Beliau inilah orang yang pertama mendapat julukan Amirul
Mukminin. Di masa pemerintahan Abu Bakar beliau diserahi tugas
Hakim, beliau inilah hakim pertama dalam Islam. Keadilannya menjadi
objek perumpamaan. Yang memulai kalender tahun hijriah adalah
beliau, yang pertama membuat Dewan (registrasi) dalam Islam juga
beliau. Di masa pemerintahannyalah terjadi penaklukan daerah Syam
(Suriah dan sekitarnya), Irak, Baitulmakdis, Madain, Mesir,
Semenanjung Arab, Khurasan, Sijistan dan Cyprus.

Usamah bin Zaid (wafat 54 H/674 M)

Usamah lahir dari keluarga yang sudah Muslim. Semasa mudanya, Nabi
Muhammad saw menyerahkan pimpinan pasukan militer yang besar
kepadanya. khalifah Umar bin Khattab menaruh respek kepadanya.
Beliau termasuk orang yang menyingkirkan diri dari pemerintahan
karena menghindari terjadinya fitnah sepeninggal khalifah Usman bin
Affan. Usamah meninggal di Medinah

Usman bin Afffan (47 SH-35 H./ 577-656 M.).

Khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin (23 H/644 M) ini berasal
dari Quraisy, suku Umawi yang dilahirkan di Mekah dan memeluk Islam
segera setelah Nabi dibangkitkan. Di zaman jahiliah beliau termasuk
orang kaya dan terpandang. Beliau berhasil mempersunting dua putri
Nabi, masing-masing Ruqayah dan Umu Kaltsum, sehingga dijuluki
dengan “yang memiliki dua cahaya” . Beliau inilah yang mengadakan
kodifikasi Al Qur`an. Di antara aktifitasnya yang terbesar adalah
mempersiapkan pasukan Islam pada tahun ke sembilan Hijrah di mana
Rasulullah saw ikut berjuang dalam peperangan Tabuk tersebut.
Sepeninggal Umar bin Khattab beliau dinobatkan sebagai khalifah, di
masa pemerintahannyalah ditaklukkan daerah-daerah Armenia, Trans
Caucasia, Khurasan, Karman, Sijistan, Tunisia dan Cyprus. Beliau
inilah yang memperluas Masjidilharam dan Mesjid Nabi di Madinah dan
beliaulah khalifah Islam yang pertama mengadakan sistem kepolisian
dan Peradilan.

Usman bin Maz`un (wafat 2 H/624 M)

Sahabat yang termasuk cendekiawan Arab di zaman jahiliah ini sempat
mengikuti perang Badar dan meninggal dunia sekembalinya dari perang
tersebut. Beliau inilah yang pernah berniat membujang dan
meninggalkan keduniaan akan tetapi Rasulullah saw melarang berliau
dari niat tersebut. Sepeninggal beliau Rasulullah saw menciumnya
sambil mengalirkan air mata. Beliau inilah sahabat pertama meninggal
di Madinah.

Wahsyi bin Harb (wafat 25 H)

Sahabat ini termasuk pahlawan dari kelompok budak Mekah di zaman
Jahiliah. Beliau inilah pembunuh Hamzah dalam perang Uhud, setelah
itu beliau memeluk Islam. Beliau sempat mengikuti perang penumpasan
kaum murtad dan berhasil membunuh Musailamah. Beliau juga ikut dalam
perang Yarmuk, kemudian dia berdomisili dan meninggal dunia di Homs.

Ya’la bin Umaiah (wafat 37 H)

Nama lengkapnya adalah Ya`la bin Umaiah bin Abu Ubaidah bin Hammam
At Tamimi Al-Handali, seorang sahabat yang masuk Islam pada hari
penaklukan Kota Mekah. Beliau ikut bersama Nabi saw. dalam Perang
Taif, Hunain dan Tabuk. Oleh Khalifah Abu Bakar beliau diangkat
menjadi gubernur Yaman.

Zaid bin Arqam (wafat 68 H)

Nama lengkapnya adalah Zaid bin Arqam bin Yazid bin Qais bin Nukman
bin Malik bin Agar bin Tsalabah bin Kaab bin Khajraj, seorang
sahabat yang menyertai Nabi Muhammad saw. dalam 17 kali peperangan,
yang pertama adalah pada Perang Khandaq. Beliau juga banyak
meriwayatkan hadis.

Zaid bin Haritsah (wafat 8 H/629 M)

Sahabat ini pernah diangkat oleh Rasulullah saw sebagai anak angkat,
sebelum legalitas anak angkat dicabut. Rasulullah saw mengawinkannya
dengan Zainab binti Jahasy putri pamannya kandung, setelah keduanya
cerai, Rasulullah saw mengawinkannya lagi dengan Umu Kaltsum Binti
Uqbah. Rasulullah saw memerdekakannya setelah pergaulan mereka akrab
dengan catatan pembayaran tebusan dari keluarganya. Beliau
diserahkan memimpin pasukan dalam perang Muktah.

Zaid bin Khalid Al-Juhani (wafat 68 H)

Zaid bin Khalid Al-Juhani ini adalah seorang sahabat yang ikut dalam
Perdamaian Hudaibiah. Pada hari penaklukan Kota Mekah beliau
dipercayakan memegang bendera suku Juhainah. Beliau banyak
meriwayatkan hadis Nabi yang termuat dalam kitab Sahih Bukhari dan
Muslim.

Zaid bin Khattab (wafat 11 H)

Zaid bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza adalah saudara sebapak
Umar bin Khattab ra. Beliau ini termasuk peserta emigran
pertama-tama yang berkesempatan mengikuti semua peperangan mulai
dari perang Badar. Beliau ikut dalam perang penumpasan kaum Murtad
di Yamamah dan meninggal dalam perang tersebut.

Zaid bin Tsabit (wafat 45 H/ 665 M)

Sahabat asal Ansar, suku Khajraj ini termasuk tokoh sahabat dan
pakar ilmu faraid. Beliau ditugasi oleh Rasulullah saw belajar
bahasa Suryani dan Ibrani agar dapat mengetahui isi surat-surat yang
diterma Rasulullah saw dari kedua suku ini. Beliau ini adalah
termasuk juru tulis wahyu.

Zubair bin Awam (wafat 36 H/656 M)

Sahabat asal Quraisy ini adalah putra bibi Rasulullah saw sekaligus
pendampingnya. Beliau termasuk 10 orang yang telah diproyeksikan
masuk surga. Dia mengikuti semua perang bersama Rasulullah saw.

Aabdullah bin Jahsy (wafat 3 H/625 M)

Abdullah bin Riab bin Yakmur adalah seorang sahabat asal dari suku
Bani Asad, saudara kandung Zainab binti Jahsy, ummul mukminin. Ipar
Rasulullah saw ini meninggal dalam perang Uhud.

Abbas bin Abdul Muthalib (wafat 32 H/653 M)

Paman Rasulullah saw ini termasuk pemuka Quraisy baik semasa
jahiliah maupun setelah Islam. Beliau ini mempunyai posisi yang
sangat terhormat di pandangan Rasulullah saw. Sebelum beliau masuk
Islam dia ikut dalam rombongan Ansar ketika baiat Akabah. Dinasti
Abbasiah mengambil nama dari beliau. Dia meninggal di Madinah.

Abdullah bin Abbas (wafat 68 H)

Sahabat yang mempunyai kedudukan yang sangat terpandang ini dijuluki
dengan Informan Umat Islam. Beliaulah asal silsilah khalifah Daulat
Abbasiah. Dia dilahirkan di Mekah dan besar di saat munculnya Islam,
di mana beliau terus mendampingi Rasulullah saw sehingga beliau
mempunyai banyak riwayat hadis sahih dari Rasulullah saw. Beliau
ikut di barisan Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal dan perang
Shiffin. Beliau ini adalah pakar fikih, genetis Arab, peperangan dan
sejarah. Di akhir hidupnya dia mengalami kebutaan, sehingga dia
tinggal di Taif sampai akhir hayatnya.

Abdullah bin Abu Aufa (wafat 86 H)

Nama lengkapnya ialah Abdullah bin Abu Aufa Al-Aslami, dijuluki
dengan Abu Muawiah. Sahabat yang ikut dalam Perdamaian Hudaibiah dan
peristiwa-peristiwa lainnya ini, berdomisili di Kota Madinah sampai
Rasulullah saw. wafat, setelah itu beliau pindah ke Kota Kufah.
Dialah sahabat yang terakhir meninggal di sana.

Abdullah bin Amru bin Ash (wafat 65 H)

Beliau ini masuk Islam sebelum ayahnya dan tergolong sahabat yang
banyak amal ibadahnya. Di masa jahiliah beliau ini telah pandai
tulis baca dan menguasai bahasa Suryani. Beliau mengikuti berbagai
peperangan dan hobbi berperang dengan menggunakan dua pedang.
Muawiah mengangkatnya sebagai penguasa di Koufah dalam waktu yang
tidak terlalu lama. Para ulama bersilang pendapat sekitar tempat
meninggalnya, ada yang mengatakan beliau meninggal di Mesir.

Abdullah bin Amru bin Haram (wafat 3 H/ 635 M)

Seorang sahabat yang terpandang di kalangan peserta baiat Akabah dan
perang Badar, di mana beliau ini termasuk pimpinannya. Beliau
meninggal dalam perang Uhud. Diriwayatkan bahwa malaikat
membayang-bayangi jenazahnya di saat kematiannya

Abdullah bin Jakfar (wafat 80 H)

Abdullah bin Jakfar bin Abu Thalib yang dijuluki dengan Abu Jakfar
ini adalah seorang sahabat yang pertama lahir di Abessina pada masa
awal Islam. Dia datang ke Kota Madinah bersama ayahnya dan banyak
menghafal serta meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah saw.
Beliau wafat di Kota Madinah.

Abdullah bin Khuzafah As Sahmi (wafat 28 H)

Sahabat yang memeluk Islam dari sejak dini sempat mengikuti emigrasi
ke Abessinia kemudian hijrah ke Madinah. Beliau sempat mengikuti
penaklukan daerah Syam (Suriah dan sekitarnya), tapi malang beliau
tertawan oleh pasukan Romawi dalam penyerbuan di Kaisariah. Beliau
meninggal di Mesir di masa pemerintahan Usman bin Affan ra.

Abdullah bin Masud bin Gafil (wafat 32 H)

Sahabat ini termasuk orang yang memeluk Islam dari sejak dini dan
termasuk sepuluh orang yang diproyeksikan masuk surga oleh Nabi saw.
Beliau termasuk juru tulis wahyu dan pengajar Al Qur`an terkemuka.
Beliau terkenal pakar dalam tafsir dan ilmu sebab-sebab turunnya
suatu ayat. Semua peperangan yang diikuti Rasulullah, belia
mengikutinya. Disamping kepakarannya dalam bidang fikih dan hadis
beliau juga termasuk sastrawan dan puitis. Sepeninggal Rasulullah
saw beliau dipercayakan mengurusi baitul mal di Koufah. Di masa
pemerintahan Usman bin Affan ra beliau datang ke Madinah dan
meninggal di sana.

Abdullah bin Mughaffal (wafat 57 H.).

Abdullah bin Mughaffal Al-Mazani, adalah seorang sahabat yang sempat
ikut dalam Baiatus Syajarah (sumpah prasetia di bawah sebatang
pohon) dalam peristiwa Baiat Ridwan. Beliau masuk kelompok
orang-orang yang diutus Khalifah Umar bin Khattab mengajarkan
ilmu-ilmu keislaman kepada kaum muslimin di Kota Basrah, kemudian
beliau menetap di kota tersebut dan meninggal dunia di sana.

Abdullah bin Rawahah (wafat 8 H/ 629 M)

Sahabat asal Ansar dari suku Khajraj ini termasuk orang yang memeluk
agama Islam dari sejak dini yang merupakan salah seorang pimpinan
dalam baiat Akabah. Berliau ini sempat mengikuti perang Badar dan
peperangan-peperangan sesudah itu, akhirnya beliau meninggal dalam
perang Muktah.

Abdullah bin Salam (wafat 43 H/663 M)

Sahabat yang sebelumnya penganut Yahudi ini memasuki Islam segera
setelah kedatangan Rasulullah saw hijrah ke Madinah. Beliau
mengikuti perang penaklukan Baitulmakdis bersama Umar bin Khattab ra
dan akhirnya beliau meninggal di Madinah.

Abdullah bin Umar bin Khattab (wafat 73 H/692 M)

Sahabat pemuka Quraisy ini memeluk Islam bersama ayahnya semasa
kecil dan mengikuti hijrah bersama ayahnya ke Madinah. Beliau
termasuk pemuka, ilmuan dan juru fatwa kaum muslimin. Beliau
mengikuti penaklukan kota Mekah, perang Yarmuk dan penaklukan Mesir.
Dia meninggal di Mekah.

Abdullah bin Ummi Maktum (wafat 14 H)

Abdullah bin Umar bin Syuraikh, seorang sahabat asal Quraisy ini
termasuk peserta hijrah ke Madinah rombongan pertama. Beliau sampai
di Madinah sebelum kedatangan Rasulullah saw. Beliau meninggal dalam
perang Qadisiah membawahi sebuah brigade.

Abdullah bin Zaid (wafat 32 H)

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Zaid bin Tsalabah Al- Anshari
Al-Khajraji, dijuluki dengan Abu Muhammad. Sahabat ini berdomisili
di Kota Madinah, beliaulah orang yang pernah memimpikan bunyi azan
dikumandangkan.

Abdullah bin Zaid bin Ashim Al-Anshari (7-63 H)

Nama lengkapnya ialah Abdullah bin Zaid bin Ashim bin Kaab
An-Naggari Al-Anshari, dijuluki Abu Muhammad. Sahabat ini
berdomisili di Kota Madinah dan sempat mengikuti Perang Badar.
Beliaulah yang membunuh Musailamatul Kazzab di waktu Perang Yamamah.
Beliau meriwayatkan 48 buah hadis dan gugur dalam peristiwa Harrah
tahun 63 H/683 M.

Abdullah bin Zam’ah (wafat 35 H)

Nama lengkapnya ialah Abdullah bin Zam’ah bin Aswad Al-Qurasyi
Al-Asadi, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi
saw. Beliau hidup dan meninggal dunia di Kota Madinah.

Abdullah bin Zubair (wafat 73 H)

Beliau ini adalah putra pasangan Zubair bin Awam dan Asma binti Abu
Bakar. Dia ikut serta dalam berbagai penaklukan, dia ikut berjuang
di barisan Aisyah dalam perang Jamal. Beliau minta bela atas
penguasa Umaiah di Hijaz, beliau mengklaim dirinya sebagai khalifah
sepeninggal Yazid bin Muawiah dengan membuat kota Madinah sebagai
pusat pemerintahan. Kekuasaannya berkelanjutan selama sembilan tahun
akhirnya ditumbangkan oleh Hajjaj As Tsaqafi dalam suatu peperangan
di Mekah.

Abdurrahman bin Abu Bakar (wafat 53 H)

Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Abu Bakar Siddik bin Abu
Quhafah Al-Qurasyi At-Tamimi, saudara kandung Saidah Aisyah, istri
Rasulullah saw. Beliau sempat mengikuti Nabi saw. dalam Perdamaian
Hudaibiah, ikut berjuang dalam Perang Yamamah serta penaklukan
wilayah Syam (Suriah, Lebanon,Yordania dan Palestina) di bawah
komando Panglima Khalid bin Walid.

Abdurrahman bin Auf (wafat 32 H/652 M)

Abdurrahman bin Auf bin Harits bin Zuhrah, seorang sahabat asal
Quraisy dari suku Zuhri adalah di antara orang yang masuk Islam dari
sejak dini dan termasuk sepuluh orang yang diproyeksikan masuk surga
oleh Rasulullah saw serta termasuk enam orang konsultan Nabi. Beliau
mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah termasuk perang
Badar. Beliau meninggal di Madinah dan dimakamkan di Baqi`.

Kaab bin Ujrah (wafat 51 H)

Namanya Kaab bin Ujrah Al-Anshari, seorang sahabat yang dijuluki
dengan Abu Muhammad. Beliau mendengar hadis dari Nabi Muhammad saw.
dan hadisnya tentang haji dan umrah banyak diriwayatkan oleh
Abdurrahman bin Abu Laila serta Abdullah bin Mughaffal. Dia wafat di
Kota Madinah.

Kaab bin Zuhair (wafat 26 H)

Putra puitis Zuhair bin Abi Salma ini adalah seorang puitis yang
hidup dalam dua zaman (jahiliah dan Islam). Beliau sempat mencaci
Islam, Rasulullah saw serta kaum wanita Islam sehingga Nabi saw
menghalalkan darahnya, namun dia cepat-cepat minta maaf kepada
Rasulullah dan menyampaikan kasidah penyesalannya di hadapan Nabi.
Nabi memaafkannya dan memberikan hadiah baju kepada beliau.

Khabbab bin Art (wafat 37 H/657 M)

Sahabat yang telah masuk Islam dari sejak dini ini berkesempatan
mengikuti semua peperangan yang diikuti Rasulullah saw. Dalam
mempertahankan agama yang dianutnya ini, beliau menerima banyak
cobaan. Rasulullah saw mempersaudarakan beliau dengan Jubair bin
Atiq. Beliau meninggal di kota Koufah.

Khabib bin Adi (wafat 4 H)

Sahabat asal Ansar, suku Aus ini berkesempatan mengikuti perang
Badar. Rasulullah saw mendelegasikan beliau ke suku Bani Adal dan
Bani Qarah dengan suatu missi untuk mengajari mereka ajaran-ajaran
agama Islam, namun mereka menipu Nabi, beliau ditangkap dan dijual
penduduk daerah tersebut kepada suku Bani Harits bin Amir bin
Naufal. Oleh karena di waktu perang Badar Khabib berhasil membunuh
kakek mereka, maka merekapun membunuhnya.

Khalid bin Walid (wafat 21 H/642 M)

Sahabat asal suku Makhzumi ini adalah bangsawan Arab yang
dipercayakan memimpin pasukan Islam dalam penaklukan Persia dan Syam
(Suriah dan sekitarnya). Beliau berhasil mengalahkan pasukan Romawi
dalam perang Ajnadin dan Yarmuk, namun kemudian beliau meninggal di
kota Homs.

Khuzaimah bin Tsabit Al Anshari (waat 37 H)

Khuzaimah bin Tsabit bin Fakah bin Saidah al Anshari ini adalah
termasuk orang yang masuk Islam dari sejak dini yang berkesempatan
mengikuti semua peperangan yang diikuti Rasulullah sejak perang
Badar. Rasulullah saw menganngap kesaksiannya setaraf dengan
kesaksian dua orang lelaki sebagai prioritas buat beliau. Beliau
adalah komando pasukan dalam perang Shiffin dan meninggal dalam
perang itu.

Ma`qil bin Yasar

Nama lengkapnya adalah Ma`qil bin Yasar bin Abdullah Al- Mazni,
seorang perawi hadis yang dijuluki dengan Abu Ali. Beliau
berdomisili di Kota Basrah, wafat pada masa Khalifah Muawiah ketika
Abdullah bin Ziyad menjabat gubernur di sana. Imam Hasan Basri
banyak meriwayatkan hadis beliau tentang nikah dan tafsir surat
Al-Baqarah.

Malik bin Huwairits (wafat 74 H)

Malik bin Huwairits Al-Laitsi ini adalah seorang sahabat yang
dijuluki dengan Abu Sulaiman. Dia banyak mendengar hadis langsung
dari Nabi Muhammad saw. dan hadisnya tentang salat diriwayatkan oleh
Abu Qilabah. Beliau berdomisili di Kota Basrah dan meninggal dunia
di sana.

Miqdad bin Aswad al Kindi (wafat 33 H/653 M)

Nama lengkapnya adalah Miqdad bin Umar bin Tsaklabah bin Malik.
Beliau ini termasuk tujuh orang yang masuk Islam dari sejak dini dan
satria pertama yang terjun ke medan perang dengan mengendarai kuda
dalam Islam. Beliau ini mempersunting Daba`ah binti Zubair bin Abdul
Muthalib, ponakan Rasulullah saw. Beliau termasuk orang yang
mengikuti dua kali hijrah, ke Abessina dan ke Madinah dan sempat
mengikuti perang Badar dan semua perang yang sesudah itu. Beliau
meninggal se waktu pemerintahan Usman bin Affan ra.

Miswar bin Makhramah (wafat 64 H)

Nama lengkapnya ialah Miswar bin Makhramah bin Naufal bin Ahyab
Al-Qurasyi Az-Zuhri, seorang sahabat yang dijuluki dengan Abu
Abdurrahman. Beliau sempat menyaksikan hidupnya Nabi Muhammad saw.
ketika dia masih kanak-kanak dan sempat mendengar beberapa hadis
langsung dari Nabi. Dia meriwayatkan hadis dari khulafaurrasyidin
yang empat dan tokoh perawi sahabat yang lainnya.

Mu`aiqib (wafat 40 H)

Mu`aiqib bin Abu Fatimah Ad-Dusi ini adalah seorang sahabat yang
hadisnya diriwayatkan oleh Abu Salamah bin Abdurrahman. Beliau
berdomisili di Kota Madinah.

Muawiah bi Abu Sofyan (20 SH-60 H/ 603-680 M)

Muawiah bi Abu Sofyan bin Harb bin Umaiah Al Qurasyi Al Umawi adalah
pendiri Daulat Umaiah di Suriah. Beliau lahir di Mekah dan sempat
memusuhi Islam dan akhirnya memeluk Islam ketika penaklukan kota
Mekah (8 H). Beliau sempat belajar tulis baca dan matematika,
sehingga Rasulullah saw mengangkatnya menjadi juru tulisnya. Beliau
bertugas di Suriah di masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Usman
bin Affan. Beliau menentanag Ali dan berkonfrontasi dengan Ali dalam
perang Shiffin (37 H/657 M) yang berakhir dengan sebuah arbitrase.
Beliau dinobatkan menjadi khalifah (40-60 H/661-680 M) di mana ibu
kota pemerintahan dia pindahkan ke Damaskus. Beliau termasuk tokoh
penakluk ternama dalam sejarah Islam, di mana penaklukannya sampai
ke daerah di Lautan Atlantik.

Muaz bin Jabal (wafat 18 H/ 639 M)

Sahabat asal Ansar dari suku Khajraj ini sempat mengikuti baiat
Akabah dan semua peperangan yang diikuti Rasulullah saw. Rasulullah
saw pernah menugaskan beliau menjadi hakim di Yaman. Beliau termasuk
kelompok enam yang mempunyai kodifikasi sekaligus hafiz Al Quran di
zaman Nabi. Beliau sempat mengikuti perang Yarmuk dan meninggal
akibat penyakit pes yang melanda di kala itu.

Mugirah bin Syukbah (wafat 50 H/670 M)

Sahabat asal suku Tsaqafi ini adalah termasuk cendekia Arab. Beliau
meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah saw dan sempat mengikuti
baiat Ridwan, perang Yamamah, penaklukan negeri Syam (Suriah dan
sekitarnya) dan penaklukan Irak. Sewaktu pemerintahan Umar bin
Khattab ra. beliau ini diserahi memerintah kota Basrah dan Koufah.
Setelah Usman naik tahta kekhalifahan, beliau diberhentikan, namun
setelah Muawiah naik tahta beliau kebali diangkat sebagai pemerintah
kota Koufah yang akhirnya beliau meninggal di tempat terakhir ini.

Muhammad bin Maslamah (wafat 43 H)

Sahabat asal Ansar dari suku Aus ini termasuk yang mempunyai
keutamaan. Dia termasuk orang yang bernama Muhammad di zaman
Jahiliah. Beliau ikut membunuh Kaab bin Asyraf yang menghasut suku
Quraisy untuk memerangi Nabi saw. Beliau ini sempat mengikuti perang
penaklukan Mesir dan Syam. Beliau tidak mengikuti perang Jamal dan
Shiffin karena menghindari terjadinya fitnah. Beliau meninggal di
Madinah.

Mujasyi` bin Masud (wafat 36 H)

Nama lengkapnya adalah Mujasyi` bin Masud bin Tsalabah As-Salami,
seorang sahabat yang terkenal berani. Dia sempat ikut dalam perang
menaklukkan Kota Kabul dan menanda tangani perjanjian damai dengan
rajanya, kemudian meneruskan peperangan sampai ke Makran dan daerah
pedalaman. Ketika Perang Jamal terjadi, beliau saat itu menjabat
kepala suku Bani Salim, dia berpihak kepada Aisyah, tetapi keburu
terbunuh sebelum perang tersebut terjadi dan dikuburkan di Kota
Basrah.

Musayab bin Hazen

Nama lengkapnya adalah Musayab bin Hazen bin Abu Wahab bin Amru
Al-Makhzumi Al-Qurasyi, seorang sahabat yang ikut dalam peristiwa
Baiat Ridwan bersama Nabi Muhammad saw. Beliau adalah ayah dari Said
bin Musayab, seorang ahli fikih.

Mushab bin Umair (wafat 3 H/ 625 M)

Beliau termasuk sahabat yang mempunyai keistimewaan. Dia memeluk
Islam tetapi merahasiakan keislamannya terhadap keluarganya. Setelah
keluarganya mengetahui keislamannya, mereka mengurungnya kemudian
melepaskannya kembali. Setelah itu dia ikut berijrah ke Abessinia
dan kembali ke Mekah seusai baiat Akabah I. Beliau menyibukkan diri
mengajari kaum muslimin Al Qur`an dan mengimami salat mereka. Beliau
sempat mengikuti perang Badar dan Uhud membawahi sebuah brigade.
Beliau mati syahid dalam perang Uhud.

Naim bin Masud (wafat 30 H)

Sahabat asal suku Bani Asyjak ini memeluk Islam pada malam perang
Khandak Beliau berhasil memecah antara pasukan Bani Quraizah dengan
Bani Gathfan dalam perang Khandak tersebut. Beliau berdomisili dan
meninggal di Madinah.

Nukman bin Basyir (wafat 65 H/684 M)

Sahabat yang sastrawan ini pernah memerintah di Koufah sewaktu
pemerintahan Muawiah, di Homs sewaktu pemerintahan Yazid. Karena
beliau ikut membaiat Abdullah bin Zubair, beliau dibunuh oleh lawan
politiknya. Beliau ini mempunyai kumpulan puisi.

Bilal bin Rabah Al Habasyi (wafat 20 H/641 M)

Sahabat ini dibeli oleh Abu Bakr Siddik dari orang musyrik ketika
beliau melihat Bilal disiksa oleh kaum Musyrikin karena dia beriman,
setelah itu memerdekakannya. Sahabat ini terus menerus mendampingi
Rasulullah saw dan menjadi muazinnya, malah mengikuti semua
peperangan yang dikuti oleh Nabi saw. Rasulullah saw
mempersaudarakan natara beliau dengan Abu Ubaidah bin Jarah.
Sepeninggal Rasulullah saw beliau ini mengikuti perang dan syahid
dalam perang di Syam.

Buraidah (wafat 63 H)

Nama lengkapnya adalah Buraidah bin Husaib bin Abdullah bin Harits
Al-Aslami Al-Madani, seorang sahabat yang dijuluki dengan Abu Sahal.
Beliau termasuk sahabat yang pernah tinggal di Kota Madinah kemudian
pindah ke Kota Basrah dan ikut dalam perang di kawasan Khurasan.
Beliau meninggal dunia di Meru.

Dahiah Al Kalabi (wafat 45 H/665 M)

Sahabat ini menjadi tumpuan perumpamaan karena kegantengannya,
sampai-sampai malaikat Jibril as pernah turun membawa wahyu kepada
Rasulullah dengan gambaran fostur tubuhnya. Perang yang pertama
diikutinya adalah perang Khandak, konon kabarnya beliau juga
mengikuti perang Uhud, namun tidak sempat mengikuti perang Badar.
Rasulullah saw pernah mengutusnya menjadi delegasi kepada Kaisar
Hiraklius di Roma. Beliau ini hidup sampai masa pemerintahan Muawiah.

Fadel bin Abbas (wafat 13 H)

Fadel bin Abdul Muthalib bin Hasyim Al-Qurasyi yang dijuluki dengan
Abu Muhammad ini adalah anak tertua dari Abbas bin Abdul Mutalib,
paman Nabi Muhammad saw. Sepeninggal Rasulullah saw. beliau ikut
dalam pasukan yang diutus ke Syam, beliau gugur sebagai syahid dalam
Perang Ajnadin.

Habbab bin Munzir bin Jamuh (wafat 20 H)

Sahabat pemberani ini adalah tokoh yang diminta pertimbangannya oleh
Rasulullah saw ketika perang Badar yang mengemukakan pendapatnya
agar pasukan diposkan di tempat-tempat sumber air dalam melawan
musuh. Semasa jahiliah juga beliau ini termasuk konsultan yang
diperhitungkan. Beliau sempat mengikuti perang Badar, Uhud dan semua
perang yang diikuti Rasulullah saw. Beliau ini meninggal di masa
pemerintahan Umar bin Khattab ra.

Hakim bin Huzam (wafat 54 H)

Nama lengkapnya adalah Hakim bin Huzam bin Asad bin Abdul Gazi,
ponakan Khadijah istri Rasulullah saw. Sebelum dan setelah kenabian
beliau ini adalah teman akrab Rasulullah saw, sewaktu kaum Quraisy
memboikot Rasulullah, beliau tidak termasuk, karena menghormati Nabi
saw. Beliau baru masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah dan
terkenal sebagai orang yang banyak jasa baik dan derma.

Hamzah bin Abdul Muthalib (wafat 3 H/625 M)

Paman Rasulullah saw sekaligus saudara sesusuannya ini adalah
seorang bangsawan Quraisy yang masuk Islam pada tahun kedua setelah
kebangkitan Rasul. Beliau komitmen dalam meebela Rasulullah dan ikut
hijrah ke Madinah. Rasulullah saw mempersaudarakan beliau dengan
Zaid bin Haritsah. Beliau ikut dalam perang Badar dan meninggal
dalam perang Uhud.

Haris bin Kildah (wafat 50 H)

Sahabat asal Taif dari suku Tsaqafi ini adalah dokter dan pilosof
Arab yang terkemuka di masanya. Beliau lahir di masa jahiliah dan
hidup semasa dengan Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Beliau pergi
belajar ilmu kedokteran ke Persia, dia mempunyai kumpulan karya
tulis seputar kedokteran antara lain buku polemik kedokteran antara
beliau dengan Kisra. Beliau juga seorang puitis. Dia meninggal
semasa pemerintahan Muawiah.

Hasan bin Ali (wafat 50 H)

Putra sulung dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah ini sangat
mirip dengan Rasulullah saw. Beliau dinobatkan sebagai khalifah
sepeninggal ayahnya, namun beliau memilih tidak berperang, untuk itu
beliau mengundurkan diri dari tahta kekhalifahan sekaligus
menobatkan Muawiah dengan satu catatan sepeninggal Muawiah, beliau
akan kembali naik tahta. Hasan meninggal di Madinah.

Hisyam bin Ash (wafat 13 H)

Hisyam bin Ash bin Wail bin Hsyim As Sahmi ini dari sejak dini telah
memeluk Islam di Mekah. Beliau sempat ikut emigran ke Abessinia
tetapi dia kembali ke Mekah untuk menyusul Nabi saw yang dia dengar
berhijrah ke Madinah, namun malang dia dikurung oleh orang tua dan
keluarganya di Mekah. Beliau baru dapat keluar dari Mekah ke Madinah
setelah perang Khandak. Beliau dapat mengikuti semua peperangan yang
terjadi setelah Khandak, beliau meninggal dalam perang Ajnadin.

Huzaifah bin Yamman (wafat 36 H/656 M)

Sahabat tokoh penaklukan ini banyak memegang rahasia-rahasia Nabi.
Khalifah Umar bin Khattab ra. mengangkatnya menjadi pemerinah di
Madain. Pada tahun 642 M, dia berhasil mengalahkan pasukan Persia
dalam perang Nahawand, kemudian dia mengikuti perang penaklukan
Jazirah Arab dan akhirnya meninggal di kota Madain.

Ikrimah bin Abu Jahal (wafat 13 H/ 634 M)

Sahabat asal Quraisy dari suku Mahzumi ini adalah anak musuh Islam
nomor satu. Beliau melarikan diri ke Yaman setelah penaklukan kota
Mekah tetapi istrinya yang bernama Umu Hakim menyuruhnya kembali
setelah mendapat persetujuan keamanan dari Rasulullah saw.
Sesampainya di Mekah beliau masuk Islam dan menjadi pemeluk Islam
yang baik. Beliau ini sempat mengikuti perang penumpasan kaum murtad
dan meninggal dalam perang Yarmuk.

Imran bin Husain (wafat 52 H)

Imran bin Husain bin Ubaid, adalah sahabat yang masuk Islam pada
tahun terjadinya Perang Khaibar (7 H). Pada perang penaklukan Kota
Mekah, beliau memegang bendera suku Khuzaah. Beliau wafat di Kota
Basrah.

Itban bin Malik (wafat 50 H)

Nama lengkapnya ialah Itban bin Malik bin Amru bin Aglan Al-Anshari
As-Salimi, salah seorang sahabat yang turut dalam Perang Badar.
Beliaulah yang dipersaudarakan oleh Rasulullah saw. dengan Umar bin
Khattab. Beliau meriwayatkan 10 hadis dan wafat pada masa Khalifah
Muawiah bin Abu Sofyan.

Jabir bin Abdullah Al-Anshari (wafat 78 H)

Nama lengkapnya adalah Jabir bin Abdullah bin Amru bin Haram
Al-Anshari As-Salami, seorang sahabat yang dijuluki dengan Abu
Abdullah. Pada akhir hayatnya beliau mengalami kebutaan dan sempat
meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi Muhammad saw. dan Abu Said.
Dia berdomisili di Kota Madinah dan meninggal dunia di sana.

Jabir bin Samurah (wafat 74 H)

Nama lengkapnya ialah Jabir bin Samurah bin Janadah As-Sawai
Al-Madani, seorang sahabat yang dijuluki dengan Abu Abdullah. Ibunya
bernama Khalidah binti Abu Waqqas, saudara kandung Saad dan Utbah.
Beliau wafat pada masa khilafah Abdul Malik bin Marwan.

Jakfar bin Abu Thalib (penerbang) (wafat 8 H)

Jakfar bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim ini masuk Islam
dari sejak dini dan sempat mengikuti hijrah ke Abessinia, malah
sempat mempublikasikan Islam di daerah itu. Dalam perang Muktah
beliau diserahi menjadi pemegang bendera Islam, setelah tangan
kanannya terpotong dia memegang bendera dengan tangan kiri, namun
tangan kirinya juga terpotong lagi, sehingga dia memegang bendera
itu dengan dadanya. Berbagai cobaan ditahankannya dalam mengemban
tugas ini, akhirnya beliau mati syahid di mana dalam tubuhnya
terdapat sekitar 90 goretan dan tembakan. Dalam suatu hadis
diriwayatkan, bahwa kelak di Surga Allah swt akan menggantikan kedua
tangannya dengan sepasang sayap. Oleh sebab itulah, maka beliau
dijuluki dengan nama Jakfar Penerbang atau Jakfar yang punya
sepasang sayap.

Jubair bin Mut`im bin Adi (wafat sekitar 57 H)

Sahabat asal Quraisy ini termasuk pemuka dan pakar genetis Quraisy.
Beliau masuk Islam antara perang Hudaibiah dan penaklukan kota
Mekah. Dia meninggal di masa pemerintahan Muawiah bin Abi Sofyan.

Jundub Al-Alaqi (wafat 64 H)

Nama lengkapnya adalah Jundub bin Abdullah bin Abu Sofyan Al-Bajli
Al-Alaqi, seorang sahabat yang dijuluki dengan Abu Abdullah. Pernah
berdomisili di Kota Kufah kemudian pindah ke Basrah. Beliau
meriwayatkan hadis dari perawi-perawi yang ada di kedua kota itu.

Kaab bin Malik (wafat sekitar 50 H/ 660 M)

Sahabat ini adalah seorang puitis yang banyak membantah cemoohan
yang dilontarkan kepada Nabi. Setelah memeluk Islam dia mengikuti
baiat Akabah dan berkesempatan mengikuti semua peperangan kecuali
perang Badar dan Tabuk. Beliau adalah termasuk sasaran ayat
[Terhadap tiga orang yang penerimaan taubatnya ditangguhkan sampai
mereka merasa dunia ini sempit dan jiwa merekapun terasa sesak
akibat ulah mereka sendiri dan mereka menduga bahwa tidak ada jalan
untuk selamat kecuali mengikuti petunjuk Allah, pada saat itulah
Allah baru menerima taubat mereka agar taubat mereka itu
benar-benar. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat]. (At Taubah
ayat 118).

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: